GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Tímto udělujete souhlas Mgr. Vladislavě Winklerové,  IČO: 14411580 se sídlem Vlčí Hora č.p. 971, 537 01 Chrudim, e-mail:  logopediechrudim@gmail.com, telefon: + 420 728 769 825 (dále jen "správce"), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR"), zpracovávala tyto osobní údaje: jméno, příjmení, telefon a e-mail.
 2. Údaje budou zpracovány za účelem:
  • zasílání textových zpráv, které obsahují informace o oznámení změnách rezervací; textové zprávy jsou zasílány při změně rezervací.
 3. Jméno, příjmení, telefon a e-mail budou správcem zpracovány pro vymezený účel po dobu pěti let. Před uplynutím doby, na kterou je souhlas udělen, vám správce zašle na e-mailovou adresu zprávu o tom, zda si přejete udělit k vymezenému účelu souhlas nový.
 4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze kdykoliv odvolat, a to například zasláním dopisu na adresu sídla správce nebo zprávou zaslanou na jeho e-mail logopediechrudim@gmail.com.
 5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR máte právo:
  • na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
  • na opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení podle článku 16 GDPR;
  • na výmaz ("právo být zapomenut"), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se vás týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely vymezené výše či jakmile odvoláte poskytnutý souhlas se zpracováním a nebude existovat žádný další právní důvod pro zpracování (viz článek 17 GDPR);
  • na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených v článku 18 GDPR;
  • na přenositelnost údajů podle podmínek článku 20 GDPR;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle článku 21 GDPR;
  • nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které na vás má právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká, podle článku 22 GDPR;
  • na oznámení případu porušení zabezpečení osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, podle článku 34 GDPR.
 6. Osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu nejsou dále poskytovány žádným příjemcům ani třetím stranám.
 7. V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů máte právo se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem. K němu můžete také podat stížnost.